Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání

Odborné metodické příručky Školka hrou pro didaktickou praxi v mateřských školách s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod byly zpracovány s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Školka hrou nabízí netradiční náměty, díky nimž je prostřednictvím kódového systému možné efektivně využít obsah interaktivních titulů Krok za krokem, Hravá slovíčka, Příprava na školu a angličtina Nicole and Tommy. Publikace napomáhají pedagogům hravou formou připravit děti předškolního věku na vstup do základní školy.

metodiky-leto-podzim_300x175

Na portálu eKabinet.cz nabízíme digitální obsah z edice eduSensus pro děti předškolního věku a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (poruchy učení, řeči, motoriky, chování a jiné).

3 interaktivní tituly, celkem více než 1 500 digitálních edukačních materiálů.

Velké množství interaktivních cvičení a nástrojů zaměřených na rozvíjení různých aspektů osobnostního vývoje dětí.

Řada doplňkových materiálů určených k vytištění a jedinečný motivační systém.

Užitečné nástroje pro děti s poruchami řeči a poruchami učení.

Digitální vzdělávací obsah je propojen s odbornými metodickými příručkami Školka hrou.

 

Digitální vzdělávací obsah pro předškolní vzdělávání představuje tyto tituly:

Krok za krokem je zaměřen na komplexní formování klíčových dovedností, které souvisejí s přirozeným rozvojem dítěte. Pro větší atraktivitu a aktuálnost jsou materiály rozděleny tematicky podle ročních období – jaro, léto, podzim, zima. Osvojené a stále rozvíjené dovednosti pak dítě využívá v reálném světě. Titul Krok za krokem nepřináší výhody jen pro děti, ale také pro učitele, kteří mohou snadno sledovat jejich pokroky či případné neúspěchy a každé dítě dále cíleně podpořit v rozvoji v souladu s jeho individuálními potřebami.Obsahuje 423 digitálních edukačních materiálů, 298 doplňkových materiálů pro tisk, velké množství interaktivních cvičení, postupné osvojování a formování dovedností, atraktivní obsah a design, Podporuje sociální dovednosti, motorické dovednosti, prostorové vnímání a orientaci, matematické dovednosti, pochopení vztahu příčina – následek, poznávání přírody.

Ukázkové materiály:

sbs_obr1   sbs_obr3

Hravá slovíčka obsahují širokou řadu edukačních materiálů. Důraz je zde kladen na proces osvojování jazyka a učiteli je umožněno pomáhat dítěti správně rozvíjet jazykové kompetence a verbalizovat myšlenky. Základem jsou slovní hry zaměřené na slovní zásobu, výrazové prostředky a gramatické aspekty jazyka. Prostřednictvím aktivní práce s materiály a správného řečového vzoru pedagoga je také možné účinně předcházet poruchám řeči, případně poruchy ovlivňovat a zahájit jejich reedukaci. Obsahuje 127 digitálních edukačních materiálů, 201 doplňkových materiálů pro tisk, velké množství interaktivních cvičení, nástroje podporující proces osvojování jazyka, atraktivní obsah a design. Podporuje sociální dovednosti, audiovizuální a motorickou koordinaci, sluchové vnímání, duševní rozvoj, prostorové vnímání a orientaci a jazykové dovednosti.

Ukázkové materiály:

wg_obr1   wg_obr3

Příprava na školu obsahuje 382 digitálních edukačních materiálů a 143 doplňkových materiálů pro děti předškolního věku (4-7 let) a děti se speciálními potřebami (poruchy řeči, učení, motoriky, chování).  Materiály jsou využitelné také pro přípravné (nulté) a první ročníky základních škol. Titul je určen pro všechny učitele a rodiče, kteří se chtějí ujistit, že jsou jejich děti připravené na úspěšný vstup do školy. Při diagnostikování učitel vybírá z konkrétních aktivit rozdělených do kategorií: I. Rozvoj řeči, II. Rozvoj motoriky, III. Rozvoj zrakového vnímání, IV. Rozvoj matematické gramotnosti. S titulem Příprava na školu mají učitelé možnost určit konkrétní dovednosti, které je potřeba u dítěte rozvíjet.

Ukázkové materiály:

sre_obr6   sre_obr7

Angličtina Nicole and Tommy je určena pro nejmenší děti. Jedná se o poutavý a pestrý digitální obsah zaměřený na budování slovní zásoby. Atraktivním způsobem pomáhá při učení základních slovíček a nejčastěji používaných frází z oblastí jako rodina, domov, škola, hračky nebo zvířata. Instrukce ke cvičením jsou namluvené v češtině, aby jim děti rozuměly. Připraveno je 20 tematických okruhů, 260 interaktivních aktivit na procvičování slovní zásoby, 400 slovíček s animovanými obrázky, motivační systém a 4 jazykové hry. To vše garantuje, že se děti při učení angličtiny budou skvěle bavit.

Ukázkové materiály:

Comments are closed.